AKO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu Vašich kontaktných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnené záujmy našej spoločnosti na priamom marketingu našich služieb), resp. na základe Vášho súhlasu, výlučne za účelom zasielania informácií a noviniek ohľadom výziev v rámci štrukturálnych a investičných fondov. Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov je spoločnosť SNAP GROUP, s.r.o., so sídlom Miletičova 5A, 821 08 Bratislava, IČO: 47 706 783, email: info@snapgroup.sk.

Vaše osobné údaje nie sú poskytované tretím osobám, nie sú prenášané do tretích krajín ani medzinárodných organizácií. Vaše osobné údaje nie sú súčasťou automatizovaného rozhodovania, ani profilovania. Spracúvanie Vašich osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá by bola potrebná na uzavretie zmluvy; osobné údaje teda nie ste povinný poskytnúť. Vaše osobné údaje sú uchovávané do momentu, kedy uplatníte svoje právo na namietanie proti spracúvaniu / odvoláte súhlas so spracúvaním. V prípade požiadavky na ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nás prosím kontaktujte na vyššie uvedených kontaktných údajoch.

Ak si neželáte od nás dostávať vyššie uvedené informácie, máte právo kedykoľvek, bez akýchkoľvek podmienok a bez akýchkoľvek nákladov namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov / odvolať Váš súhlas, a to zaslaním emailu na adresu info@snapgroup.sk.