ROZVOJ INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ

  • Spájanie súkromného a verejného sektora formou PPP projektov
  • Odborné usmerňovanie pri tvorbe a realizácii biznis plánov
  • Ekonomické a finančné posúdenie investičných zámerov
  • Vypracovanie finančných analýz, CBA analýz projektov a štúdií uskutočniteľnosti
  • Strategické plánovanie pre úspešnú realizáciu investičných zámerov
  • Vytváranie a rozvoj obchodných a investičných príležitostí
  • Business networking
  • Real estate development

      VÝSKUM A VÝVOJ

      ZDRAVOTNÍCTVO

SMART TECHNOLÓGIE A INOVÁCIE

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

       ROZVOJ REGIÓNOV

       CESTOVNÝ RUCH